REGULAMIN KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ CENTRUM AMARANT
Regulamin określa zasady współpracy między Fundacją Centrum Amarant w Poznaniu – operatorem Domu Tramwajarza, zwanym dalej Operatorem, a każdym podmiotem dokonującym rezerwacji sal w budynku przy ul.Słowackiego 19/21, zwanym dalej Użytkownikiem lub Rezerwującym.

Część 1. Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin korzystania z pomieszczeń Centrum Amarant dotyczy użytkowania
pomieszczeń znajdujących się w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19/21.
2. Pomieszczenia nie są udostępniane organizacjom ani inicjatywom partyjnym oraz ugrupowaniom religijnym.
3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i stosowania
się do jego zasad.
4. Użytkownik korzystający z pomieszczenia zobowiązany jest do używania sali zgodnie z
jej przeznaczeniem w sposób jak najmniej uciążliwy dla pozostałych osób przebywających w budynku Domu Tramwajarza i jego sąsiedztwie.
5. Rodzaj organizowanego spotkania, wydarzenia lub innego rodzaju imprezy nie może
kolidować z ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi lub powodować negatywnych
skutków dla wizerunku Operatora oraz Fundacji Centrum Amarant.
6. Centrum Amarant czynne jest standardowo od wtorku do piątku w godzinach 14:00-20:00 z
pominięciem świąt. W soboty i niedziele Centrum Amarant czynne jest w zależności od
organizowanych wydarzeń.

Część 2. Procedura użyczania pomieszczeń
1. Poprzez użyczenie pomieszczenia należy rozumieć zgłoszenie przez Użytkownika woli jego
użytkowania oraz otrzymanie potwierdzenia rezerwacji ze strony Operatora.
2. Rezerwujący pomieszczenie powinien szczegółowo poinformować Operatora o swoich planach w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym pomieszczenie ma zostać udostępnione, poprzez wysłanie zgłoszenia na formularzu znajdującym się na stronie
internetowej Operatora.
3. Każde zgłoszenie musi zostać rozpatrzone przez radę programową Operatora. Operator do 22.
dnia miesiąca poprzedzającego wydarzenie potwierdza bądź odrzuca zgłoszenie, o czym Użytkownik zostaje bezzwłocznie poinformowany.
4. Użytkownicy rezerwujący Salę Amarantową muszą szczegółowo określić, czy zamierzają
wykorzystywać przypisany do niej sprzęt akustyczny (mikser cyfrowy, głośniki stereo i podstawowe okablowanie) oraz czy wymagane jest dodatkowe wyposażenie akustyczne, oświetleniowe lub techniczne.
5. Moment otrzymania dostępu do sali oraz moment opuszczenia sali przez Użytkownika ustalany jest przez Operatora podczas rezerwacji sali.
6. Klucze do sali wydawane są Użytkownikowi przez przedstawiciela Operatora.
7. Za obsługę wydarzenia Operator ma prawo pobrać opłatę ustalaną indywidualnie.

Część 3. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika.
1. Użytkownik korzystający z pomieszczenia nie ma prawa do przekazywania kluczy w ręce
osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Operatora.
2. W razie utraty lub zagubienia kluczy do któregokolwiek z pomieszczeń Użytkownik jest
zobowiązany do poniesienia kosztów wymiany zamka/ów.
4. Użytkownik korzystający z pomieszczeń Domu Tramwajarza przebywając na jego terenie jest
zobowiązany do:
– przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych,
– zachowania w niepogorszonym stanie wyposażenia pomieszczeń takich jak: sprzęt biurowy,
elektroniczny oraz meble,
– zachowania porządku i czystości w trakcie i po wydarzeniu we wszystkich
pomieszczeniach które użytkuje
– usunięcia wszystkich wniesionych do sal materiałów po zakończeniu wydarzenia
– stosowania się do zaleceń Operatora budynku.
5. Zwrot użytkowanej przez Użytkownika sali powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu
użytkowania sali po czym przedstawiciel Operatora wraz z Użytkownikiem sprawdza stan sali oraz
stan jakościowy i ilościowy wyposażenia.
6. Zabrania się wynoszenia z sali sprzętu i elementów wyposażenia oraz instalowania
innych urządzeń bez uprzedniej zgody Operatora.
7. Za wszelkie braki, uszkodzenia i zniszczenia pomieszczenia lub jego wyposażenia oraz za straty przekraczające normalne zużycie lub powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z pomieszczenia lub znajdujących się w nim urządzeń odpowiedzialność ponosi Użytkownik sali.
8. W przypadku gdyby doszło do zdarzenia, o którym mowa powyżej, użytkownika sali obciąża się pełnymi kosztami naprawy pomieszczenia oraz znajdujących się w nim urządzeń lub zakupu nowych urządzeń, jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub jej koszt będzie przekraczał koszt nowego zakupu.
9. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia Użytkownik sali ma obowiązek niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Operatorowi.
10. W razie zaistnienia czy podejrzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Domu Tramwajarza Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby.
11. Operator nie odpowiada za rzeczy pozostawiane przez Użytkownika w użyczonych salach.

Część 4. Postanowienia szczegółowe
1. W pomieszczeniach Centrum Amarant zabrania się:
– organizowania usług cateringowych bez uprzedniej zgody użyczającego;
– prowadzenia działalności gospodarczej lub obliczonej na osiąganie zysku, w szczególności
podnajmu pomieszczeń lub urządzeń i wyposażenia znajdującego się w Domu Tramwajarza.

Część 5. Postanowienia końcowe
1. Operator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu.
Złożenie wniosku o użyczenie pomieszczenia w Domu Tramwajarza jest równoznaczne z
akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie: 5.11.2015.